خوب حرف میزنم ، حرفای خوبیم میزنم به همه ولی نوبت به خودم کارایی ندارن ! چرا اونوقت ؟

منتظر یه روزیم که دیگه توش گریه نکنم ، دلم نگیره ، یعنی میاد ؟

از خودم تعریف نمیکنما ولی همیشه مهربون بودم با همه ، هرکاری تونستم برا دوستا و آشناها کردم ولی آخرش ...

بعضیام هستن که دستتو اگه تا آرنج عسل کنی بذاری دهنشون آخر دستتو گاز میگیرن

اینجارم باید جابه جا کنم یعنی آدرسشو عوض کنم

دلشون میگیره نوشته هامو میخونن :(

/ 0 نظر / 2 بازدید