و شکیبایی کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست . و بر آنان اندوهگین مباش و از نیرنگی کهدهمواره به کار می گیرند دلتنگ نشو.

نخل-127

خدایا کمک کن 

/ 0 نظر / 18 بازدید