هیــــ ـــــــــــــــس

فقط خاموشیمو حس کن ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
صورتک

بیهوده ام در این جاده ام بیهوده ام کور و کر و تهی وار می روم سمت آنجا که نمیدانم فقط تا چشم کار می کرد تهی بود جاده ام من هنوز در این غربت مرگ زنده ام برای خود هنوز تهی وارم من یک بیهوده ام